Lærdommer av skolemassakren (leder i Journalisten)

Sko­le­mas­sak­ren i Fin­land på­kal­te straks me­die­kri­tikk. You­Tube fjer­net raskt Pek­ka-Eric Auvinens så­kal­te tes­ta­men­te og and­re videoposter. Der had­de 18-åringen fram­ført sitt anti-hu­ma­nis­tis­ke bud­skap. Nor­ske nett­avi­ser fikk kri­tikk for å vi­de­re­brin­ge vi­deo­ene, og man­ge an­tar at hele dek­nin­gen gir en smit­te­ef­fekt.

Ran­di Ro­sen­qvist, le­der av Jus­tis­de­par­te­men­tets retts­me­di­sin­ske kom­mi­sjon, sier til VG at hun fryk­tet en ny sko­le­mas­sak­re, og at «det er pri­sen for den vold­som­me dek­nin­gen av sli­ke hen­del­ser». I et nett­mø­te på Dag­bla­det sier hun seg enig i at me­di­ene bør slut­te å vise bil­der av mas­se­draps­menn og spe­ku­le­re i år­sa­ker.

Re­ak­sjo­nen er ri­me­lig, men tro­lig mal­plas­sert.

Et­ter sko­le­dra­pe­ne i USA på 90-tal­let, valg­te noen avi­ser å flyt­te om­ta­len fra for­si­de­ne til inn­si­den og dem­pe bil­de­bru­ken, for å mot­vir­ke dø­de­lig her­ming. Hvis drap kan smit­te via me­die­om­ta­le, er det­te en om­tan­ke verdt å dis­ku­te­re. Spe­si­elt hvis det kan un­der­byg­ges at for­vent­nin­gen om mas­se­dek­ning i krigs­mun­dur er blant mo­ti­ve­ne som får unge men­nes­ker til å be­slut­te seg for drap og selv­mord.

Det er nes­ten umu­lig å et­ter­prø­ve den­ne an­ta­kel­sen. Nett­opp der­for er det også uhel­dig hvis løse hy­po­te­ser fø­rer til en­stem­mi­ge opp­fat­nin­ger av hvor­dan me­di­ene skal hånd­te­re sli­ke hen­del­ser.

De­bat­ten må også ta inn over seg for­de­le­ne ved å grans­ke sli­ke tra­ge­di­er nær­gå­en­de og åpen­hjer­tig i re­dak­tør­styr­te pub­li­ka­sjo­ner, i ste­det for at in­ter­es­sen og nys­gjer­rig­he­ten for­vi­ses til are­na­er uten re­dak­sjo­nel­le bi­drag.

Auvinens vi­deo­bud­skap gjør oss bed­re i stand til å dis­ku­te­re ugjer­nin­gen. Der­for kan det til og med ar­gu­men­te­res for at You­Tube bur­de be­holdt dem, slik noen ens­li­ge me­die­fors­ke­re gjør. Men sli­ke vur­de­rin­ger blir nes­ten umu­li­ge i kryss­pres­set mel­lom mo­ralsk pa­nikk og kom­mer­si­el­le hen­syn.

Der­med for­stum­mer sam­ta­len alt­for raskt. Nes­ten in­gen får med seg at Auvinens ni­hi­lis­me ikke bare had­de tra­di­sjo­nell høy­re­eks­trem bak­grunn, men til­sy­ne­la­ten­de også in­kor­po­rer­te anti-hu­ma­nis­me fra mil­jø­be­ve­gel­sens mest dommedagsprofetiske yt­ter­kant. Men­nes­ke­sy­net og sivilisasjonshatet vi kun­ne hatt godt av å snak­ke om, for­blir ube­lyst til nes­te terrorlignende mas­se­drap igjen på­kal­ler spe­ku­la­sjo­ner om da­ta­spill og nett­sam­funn som elen­dig­he­tens år­sak.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s